TUDENGITE ÕPINGUTE KATKESTAMISE PÕHJUSED IKT KÕRGHARIDUSES

Tellija: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Periood: 2015

Õpingute katkestamine on aktuaalne teema nii Eestis kui mujal maailmas – pooleli jäänud haridus vähendab katkestaja konkurentsivõimet tööturul ja on kulukas ka riigile tervikuna. Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õpe ei ole siinkohal erandiks – viis aastat tagasi IKT bakalaureuseõppesse sisse astunutest oli 2015. aastaks õpingud katkestanud pea 60%. Seetõttu on vajalik teada, mis põhjustel õppurid õpingud katkestavad ning kas on võimalik midagi ette võtta selleks, et õpingute katkestamist oleks vähem.

Käesolevas uuringus käsitleti õpingute katkestamise põhjuseid IKT kõrgharidusõppes. Sealjuures keskenduti erialavalikule, õppekorralduse aspektidele ning õpingute ja töö ühitamise probleemidele. Uuring viidi läbi neljas IKT-alast kõrgharidust pakkuvas koolis: Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Uuring tugineb peamiselt katkestajate hulgas läbi viidud küsitlusele ning uuringusse kaasatud kõrgkoolides IKT valdkonna õppekorraldusega tegelevate inimestega läbi viidud fookusgrupiintervjuudele.

Uuringus paluti katkestajatel hinnata, kui olulist mõju erinevad tegurid õpingute katkestamise otsuse langetamisele omasid. Oluline mõju õpingute katkestamisele oli eelkõige majanduslikel ja tööga seotud põhjustel. Koos teiste sotsiaalmajanduslike takistustega nagu perekondlikud tegurid olid need vaieldamatult kõige sagedamini esinevad katkestamise põhjused. Kuigi õppekorraldust toodi olulise katkestamise põhjusena välja harva, siis enamuse katkestajate jaoks mängis õppekorraldus vähemalt mõningast rolli katkestamise otsuse langetamisel. Tulemustest täpsemalt saab lugeda uuringuraportist.

Uuringu tellis Hariduse Infotehnoloogia SA ja seda rahastastati „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus-ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)“ rakendusprogrammist.