EESTI MADALATE JA KÕRGETE OSKUSTEGA ELANIKKOND JA NENDE TÖÖTURUL OSALEMINE, SOTSIAALNE TOIMETULEK JA TERVIS

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2013-2015

äesolevas analüüsis vaadatakse OECD Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC (ingl Programme for the International Assessment of Adult Competencies) alusel:

  •  kui palju on Eestis madalate ja kõrgete infotöötlusoskustega, so funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatilise kirjaoskuse ja tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse oskustega täiskasvanuid,
  •  millised tegurid tingivad madalaid ja kõrgeid infotöötlusoskusi ning
  •  milline on madalate ja kõrgete infotöötlusoskustega täiskasvanute sotsiaal-majanduslik toimetulek ja heaolu.

Projekti raport avalikustatakse lähitulevikus ja siis saab see ka sellelt leheküljelt kättesaadavaks.

Projekti viidi läbi konsortsiumis Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS ning analüüsi tellis Haridus- ja Teadusministeerium.