VÄLISKESKKONNA TRENDIDE ANALÜÜSI METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETILE

Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet

Periood: 2021–2022

Uuringu eesmärgiks oli töötada Eesti Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) välja väliskeskkonna analüüsi metoodika ning viia selle põhjal läbi väliskeskkonna pilootanalüüs.

Raportis antakse ülevaade väliskeskkonnas esinevates trendidest ja määramatustest tulenevatest ohtudest, millel on eeldatavalt märkimisväärne mõju PPA strateegia eesmärkide saavutamisele. Arvesse võetakse ohtude avaldumise tõenäosust, ohu mõju suurust ohu realiseerumise korral ning PPA rakendatavaid meetmeid ohu mõjudega toime tulemiseks.

Iga ohu kohta on toodud ära ohu kirjeldus, hinnangud ohu realiseerumise tõenäosusele, mõjule erinevate eesmärkide lõikes, ohust tulenevale haavatavusele ning hinnangute põhjendused. Lisaks on alameesmärkide lõikes ära toodud riskihinnangud enne ja pärast haavatavuse hindamist. Iga ohu kohta on vormistatud kokkuvõttev tabel ja tabelid on järjestatud vastavalt eelnevalt kirjeldatud riskitasemete järjestusele.

Uuringu tellis Politsei- ja Piirivalveamet. Selle läbiviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ kaudu.