TURVALISE PAINDLIKKUSE ESIMESE ETAPI HINDAMINE 2007-2010: JUHTUMIUURINGU RAPORT – EESTI

Tellija: GHK Consulting

Periood: 2012

Turvaline paindlikkus on tööpoliitika kujundamisel üks enim tähelepanu pälvinud teemasid. Selle projekti eesmärgiks oli anda hinnang turvalise paindlikkuse kui põhimõtte juurutamise esimesele neljale aastale, tehes seda Eesti näitel.

Lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et Eesti tööpoliitika kujundamisel (eriti 2007-2008 aastal) mängis turvalise paindlikkuse kontseptsioon olulist rolli ning sellega motiveeriti individuaalseid töösuhteid reguleerivate seaduste põhjalikku ümberkirjutamist. Samas on turvalise paindlikkuse mõju Eesti tööturu näitajatele pea võimatu hinnata, sest selle rakendamine langes kokku majanduskriisiga. Eesti jaoks olulisemad väljakutsed on:

  •  aktiivse tööturupoliitika mõjuulatuse laiendamine;
  • tööhõivemäära tõstmine 70% tööealisest elanikkonnast;
  • töötuse vähendamine noorte seas;
  • pikaajalise töötuse vähendamine;
  • tööturu vertikaalse mobiilsuse parandamine (liikumine sissetulekutasemete vahel);
  •  väikelaste vanemate tööhõivevõimaluste parandamine;
  •  tööandjate motiveerimine tegemaks investeeringud töötajate haridusse;
  • elukestva õppe süsteemi arendamine.

Raport valmis allhankena Suurbritannia konsultatsioonifirmale GHK ja tugines olulisel määral nende poolt Euroopa Komisjoniga eelnevalt kokku lepitud indikaatorite analüüsimisel.