TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE ÕIGUSLIK ANALÜÜS

Tellija: Sotsiaalministeerium

Periood: 2011

Kas Eesti töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas on asjad korras? Sellele küsimusele vastuse saamiseks tellis Sotsiaalministeerium analüüsi, mille täpsemaks eesmärgiks oli anda hinnang Eestis töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kehtivate õigusaktide ja praktikate kooskõlale rahvusvahelise õiguse, ELi direktiivide, teiste liikmesriikide praktikate ja heade tavadega. Tähelepanu pöörati ka töötervishoiu ja tööohutuse taristu ülesehitusele Eestis.

Vaadati nelja omavahel seotud teemavaldkonda:

  •  töötervishoiu ja tööohutuse poliitika;
  • töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik raamistik;
  •  täitmise tagamise poliitika;
  •  töötervishoiu ja tööohutuse taristu.

2010. aasta veebruaris kiitis Sotsiaalministeerium heaks uue töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2010–2013. Strateegia elluviimiseks on olemas ka üksikasjalik tegevuskava. Puuduvad siiski kvantitatiivsed eesmärgid. Ühtlasi tuleb tunnistada, et see strateegia ei ole avalikkusele mõeldud dokument. Tegu on riigiteenistujate igapäevategevuse tarbeks mõeldud tulevikunägemuse ja tegevuskavaga, mille otstarbeks on tagada, et nad ei kaotaks pikemas perspektiivis sihti. Samas oleks oluline, et riigis oleks ka laiemat üldsust kõnetav poliitiline dokument.

Vaadates ELi raamdirektiivi ja võrreldes seda Eesti Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (TTOS), on üldine tähelepanek, et Eesti on raamdirektiivi tublisti rakendanud. Analüüsi käigus ilmnesid vaid üksikud nähtavad lüngad (selged ja ilmsed erinevused). Mõnel juhul on käesolevas aruandes esitatud märkusi ja soovitusi, et parandada raamdirektiivi ülevõtmist. Samas on oluline rõhutada, et TTOS saaks olla oluliselt parema struktuuriga ja kasutajasõbralikumalt üles ehitatud. Heaks näiteks oleks siin Hollandi vastava valdkonna regulatsioon. Tehti ka mitmeid ettepanekuid Eesti õigusruumi kooskõlla viimiseks ILO nende konventsioonidega, mida täna veel ratifitseeritud ei ole, kuid milles sisalduvate mõtete ülevõtmine võiks aidata töötervishoiu- ja tööohutuse olukorda Eesti parandada.

Seaduste täitmise tagamise poliitika osas toodi välja, et Eesti Tööinspektsioon on hakanud töötama välja riikliku töötingimuste järelevalve täitmise tagamise poliitika elemente koostöös sotsiaalpartneritega, ent ei ole oma tööd veel sidusrühmadele laiemalt tutvustanud. Seega – ühest küljest puudub põhjalik ja tänapäevane riiklik töötingimuste järelevalve täitmise tagamise poliitika ja teisest küljest on nii Sotsiaalministeeriumi kui ka Tööinspektsiooni esindajad rõhutanud tungivat vajadust selle järele. Seepärast soovitame töötada välja uue, selge, läbimõeldud, kõikehõlmava, sidusa ja järjepideva riikliku töötingimuste järelevalve täitmise tagamise poliitika kolme- või enamapoolse sotsiaaldialoogi abil.

Töötervishoiu ja tööohutuse vallas heade tulemuste saavutamine ei õnnestu ainult mõne seaduse või määruse loomise või muutmisega, vaja on välja arendada terve ühtselt toimiv taristu. 2011. aasta aprillis toimunud sidusrühmade kohtumisel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on toimiva TTO taristu tagamise põhiteemad järgmised:

  • õigusraamistik;
  •  kolmepoolne sotsiaaldialoog;
  •  tööõnnetuskindlustus;
  •  riskide hindamine;
  •  töötingimuste järelevalve täitmise tagamise poliitika;
  •  töötervishoiuteenused.

Analüüs valmis Sotsiaalministeeriumi tellimusel koostöös Hollandi konsultatsioonifirmaga TNO.