TÖÖLEPINGU SEADUSE UURING

Tellija: Sotsiaalministeerium

Periood: 2013

Uus töölepingu seadus võeti vastu 17. detsembril 2008 ning jõustus pool aastat hiljem, 1. juulil 2009. Seaduse eesmärgiks oli suurendada töösuhetes turvalist paindlikkust, mis võimaldaks nii töötajal kui tööandjal kokku leppida töötingimustes, mis kõige paremini sobivad mõlema poole vajadustega, samas tagades poolte huvide kaitse. Hea seadusloome tava järgi on pärast uue seaduse kehtima hakkamist oluline järelhinnata seaduse rakendumist ja mõjusid. Käesolevas analüüsis käsitletakse individuaalse tööõiguse alast õigusteadlikkust ja õiguskindlust, töölepingu sõlmimise, töötingimuste kokkuleppimise ning töösuhte lõppemise praktikaid.

Meie roll uurinug läbiviimisel keskendus eeskätt majandusliku turvalisuse ning töölepingu lõppemisega seotud küsimuste analüüsimisele.

Uuring viidi läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel, konsortsiumi juhtis Poliitikauuringute Keskus Praxis, lisaks meile osales selles ka Turu-uuringute AS.