RITA-RÄNNE

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Periood: 2018–2020

RITA-rände projekti ametlik nimetus on “Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele” ja selle suuremaks eesmärgiks oli luua raamistik töövahenditele ja sekkumismehhanismidele, mis aitavad paremini toime tulla nõukogude aja sisserände negatiivsete mõjude ning uussisserändega seotud võimalike sotsiaalsete probleemidega kogukondades ja haridussüsteemis. Projekti käigus otsiti lahendusi kahele põhiküsimusele:

  • Kuidas leevendada rände abil Eesti tööealiste inimeste arvu vähenemist tulevikus nii, et see vastaks nii tööandjate kui ka riigi huvidele?
  • Kuidas saavutada sisserännanute võimalikult valutu lõimumine, arvestades ühelt poolt tööandjate vajadusi uute töötajate järele ning teiselt poolt saabujate, haridussüsteemi ja kohalike kogukondade lõimumisvõimekust?

CentAR-i ülesandeks oli välja töötada rände tulu-kulumudel, mis võimaldaks valitsussektori analüütikutel läbi mängida sisse- ja väljarände mõju riigieelarve tuludele ja kuludele.
Projekti juhtis Tartu Ülikool. Lisaks CentAR-ile olid projekti partneriteks ka mõttekoda PRAXIS, Tallinna Ülikool ja Positium LBS.