REISIJATE TURVALISUSE TAGAMINE REISIRONGIDE TÖÖPIIRKONNAS – SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUSANALÜÜS

Tellija: ASI Consult OÜ

Periood: 2009

Selle projekti käigus koostati analüüs reisirongide peatuskohtade rekonstrueerimise ja ooteplatvormide standardile vastavaks viimise sotsiaalmajanduslikust tasuvusest. Investeeringute eesmärgiks oli tagada raudteereisijate ja raudteed ületavate jalakäijate suurem turvalisus ning mugavus ja reisirongiliikluse atraktiivsemaks muutumine.

Analüüs põhines Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi nõuete järgi kahe stsenaariumi kulu-tulususe võrdlemisel. Arvesse võeti kulud ja tulud nii ettevõtte perspektiivist (investeeringu mõju ettevõtte finantsnäitajatele) kui ühiskonna vaatenurgast laiemalt (rahaliselt hinnatavaid tulud ja kulusid nagu infrastruktuuritasud, ohutus, ajasääst peatuskohtade teenindamise kiirenemisest ja keskkonnakulu busside opereerimisest).

Analüüs näitas, et projekti tulemusnäitajad (investeeringu ja kapitali poolt genereeritud rahavoogude nüüdispuhasväärtused) on negatiivsed.

Samas ei osutunud piisavate andmete puudumise tõttu võimalikuks sotsiaalmajandusanalüüsis võtta arvesse projekti peamise eesmärgi – turvalisuse kasvu – läbi tekkivat kasu.

Turvalisuse ja võrdsete võimaluste arvestamiseks viidi läbi multikriteeriumanalüüs ning leiti, et EL-i toetuse abil investeeringu tegemine on sotsiaalmajanduslikult mõttekas.

Vastavalt transpordi infrastruktuuri investeeringute kavale oli investeeringu kogumaksumuseks 102 mln krooni.

Tulemused võimaldasid rahastada projekti Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Analüüs valmis ASI Consult OÜ tellimusel, töö lõplikuks kasutajaks oli AS Eesti Raudtee.