RAUDTEE REKONSTRUEERIMINE RAIL BALTICA TRASSIL (TALLINN-TAPA-TARTU LÕIK) – SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUSANALÜÜS

Tellija: ASI Consult OÜ

Periood: 2009

Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad ikka teineteiselt õppida ja seekord oli teadmiste jagajaks Eesti, rääkides uuenenud protseduuridest kvalifitseeritud tööjõu värbamisel. Üheks olulisemaks nendest oli nn palgakriteeriumi sissetoomine, mille abil hakati kontrollima seda, kas inimene on kõrge tootlikkusega või mitte tuginedes muuhulgas sellele, kas tööandja on nõus talle maksma kõrget palka või mitte. Ehk siis palk on tootlikkuse peegel.

Uurimisülesandeks oli viia läbi sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs Rail Baltica trassi viimase uuendamata osa rekonstrueerimise kohta, mille tulemusel taastatakse kogu Rail Baltica ulatuses rongide projekteerimisjärgne liikumiskiirus (120 km/h reisi- ja 80 km/h kaubarongidele).

Analüüs põhines Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi nõuete järgi kahe stsenaariumi kulu-tulususe võrdlemisel. Arvesse võeti kulud ja tulud nii ettevõtte perspektiivist (investeeringu mõju ettevõtte fina ntsnäitajatele) kui ühiskonna vaatenurgast laiemalt (kaasates reisijate aja- ja kulusäästu, keskkonnamõjud jm). Viidi läbi ka tundlikkusanalüüs eesmärgiga hinnata, kuidas olulisemate analüüsikomponentide eeldatust erinevad väärtused mõjutavad tulemusi.

Projekti finantsiline nüüdispuhasväärtus oli ettevõtte jaoks negatiivne, samal ajal näitasid analüüsi tulemused olulisi sotsiaalmajanduslikke eeliseid projekti realiseerimise, peamiselt tänu kaubaveo ning reisijateveo ajavõidule ja alanevatele infrastruktuuritasudele, mis võimaldab infrastruktuuri paremat ärakasutamist ühiskonna vaatepunktist.

Vastavalt transpordi infrastruktuuri investeeringute kavale oli investeeringu kogumaksumuseks 651 mln krooni.

Tulemused võimaldasid rahastada projekti Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Analüüs valmis ASI Consult OÜ tellimusel, töö lõplikuks kasutajaks oli AS Eesti Raudtee.