POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE JÄTKUSUUTLIKU MAJANDAMISE TAGAMISE ANALÜÜS

Tellija: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Periood: 2018-2019

Poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mille tekkimiseks ja säilimiseks on vajalik mõõdukas põllumajandus karjatamise või niitmise näol. Samuti toimivad need alad kui mitmete inimestele vajalike ökosüsteemiteenuste reservid, näiteks on need tolmeldajate ja taimekahjureid hävitavate röövputukate ning lindude elupaigad. Just erakordne liigirikkus on põhjus, miks need kooslused on keskkonnakaitselise väärtusega.

Uuringu eesmärgiks on anda soovitusi poollooduslike koosluste majandamiseks selliselt, et saavutataks riiklikult seatud pindalalised eesmärgid. 2019. a. seisuga oli hoolduses 32 000 ha poollooduslikke kooslusi, 2020. a. sihiks on aga 45 000, mille täitmine pole praeguse tempo juures realistlik. Lisaks on probleemiks alade hooldusest välja langemine, mida on viimase viie aasta jooksul juhtunud ca 4900 ha aladega. Sellest tulenevalt on vaja muuta PLK majandamise korraldust selliselt, et oleks võimalik eesmärgid saavutada.

PLK alade jätkusuutliku majandamise tagamiseks soovituste andmiseks viidi läbi mahukas analüüs, mis hõlmab:

  • Dokumendianalüüsil põhinevat ülevaadet PLK majandamise hetkeseisust,
  • Intervjuudel ja küsitlusel põhinevat ulatuslikku ülevaadet PLK taastajate ja hooldajate profiilidest, nende majandamisega seotud probleemidest ja motivaatoritest,
  •  Kirjandusel põhinevat ülevaadet PLK-de liigirikkuse säilimist soosivatest maastikuelementidest ja -struktuurist ning võimalikest tegevustest PLK võrgustike loomise edendamiseks,
  • Ülevaadet 10 välisriigi praktikatest PLK-de majandamisel: vaatluse all olid Soome, Läti, Inglismaa, Rootsi, Iirimaa, Saksamaa, Holland, Poola, Leedu, Šveits ja Hispaania,
  • Intervjuudel (86) ja ekspertarvamustel põhinev kalkulatsioon PLK alade taastamise ja hooldamise maksumuse kohta elupaigatüüpide lõikes,
  • Dokumendianalüüsil ja intervjuudel põhinev praeguse PLK toetuste süsteemi analüüs.

Uuringu tulemusena selgus, et ka mõistlikul majandajal ei ole PLK alade majandamine kasumlik ühegi koosluse tüübi puhul. Lähtudes kogutud infost koostati ettepanekute loend PLK majandamise korraldamiseks tulevikus: hooldamise ja taastamise toetussüsteemide, nende rahastusallikate ja institutsioonide osas. Pakuti välja erinevaid alternatiive koos tugevuste ja nõrkuste kirjeldustega.