PÕHI- JA KESKHARIDUSETA TÄISKASVANUTE TASEMEHARIDUSSE TAGASIPÖÖRDUMISE TOETAMINE

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2014

Varasemad uuringud on näidanud, et kooliharidus annab inimestele elus mitmeid eeliseid. Seetõttu on oluline, et igal soovijal oleks võimalik kooli tagasi pöörduda. Käesolev uuring keskendus põhi- ja/või keskhariduseta inimeste õpivõimaluste uurimisele. Uuringu käigus kaardistati antud sihtrühma jaoks olulised takistused ja eeldused tasemehariduses õppimiseks. Samuti viidi läbi fookusgrupiintervjuud täiskasvanutele põhi- ja keskharidust pakkuvate koolide esindajatega, et arutleda täpsemalt kooli rolli ja võimaluste üle täiskasvanud õppijate toetamisel.

Lisaks uuriti, milliseid üldiseid toetusmeetmeid praegu täiskasvanud õppijale pakutakse. Selgus, et enamikes omavalitsustes puuduvad spetsiifiliselt täiskasvanud õppijatele suunatud meetmed. Tihti on aga ka täiskasvanud õppijate arv omavalitsuses niivõrd väike, et eraldi meede ennast ei õigustaks.

Mitmeid toetusmeetmeid pakuvad aga koolid ise, kes puutuvad abivajajatega enim kokku. Mitmetes koolides on näiteks loodud lastehoiu võimalus.

Uuringu käigus anti ülevaade praegusest seadusandlusest Eestis ning kuidas see täiskasvanud õppijaid toetab. Raportisse koondati ka positiivseid näiteid teistest riikidest, mille rakendamist Eestis võiks kaaluda. Kõigi kogutud andmete põhjal kujundati poliitikasoovitused täiskasvanute tasemeharidusse tagasipöördumise efektiivsemaks toetamiseks.

Uuringu tellis Haridus- ja Teadusministeerium, seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.