MARAC VÕRGUSTIKUTÖÖ MUDELI MÕJU HINDAMINE

Tellija: Sotsiaalkindlustusamet

Periood: 2023

Uuringus hindasime lähisuhtevägivalla ohvrite kaitseks kasutusele võetud MARACi võrgustikutöö mudeli rakendamise mõju ohvritele, spetsialistidele ning ohvreid abistavate võrgustike liikmetele. MARAC on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel kõrge lähisuhtevägivalla riskiga täisealiste ohvrite tuvastamiseks ja lähisuhtevägivalla ning selle raskete tagajärgede ennetamiseks ja vähendamiseks. MARACi võrgustik hõlmab mitmeid asutusi ja spetsialiste, kes koostöös kaitsevad ja abistavad ohvrit.

Uuringust järeldus, et MARAC on asjakohane ja vajalik koostööraamistik kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelevate spetsialistide koondamisel, kuid arendamist vajavad mudeli järgnevad aspektid:

▪ MARACi tuumikrühmade kooslus, spetsialistide kaasamine ja rollid, töö- ja halduskoormus, tugi keerukate juhtumite lahendamisel
▪ riskihindamise protseduur hing hindamisinstrumendid
▪ kommunikatsioon ohvritega ja nende kaasamine MARACi protsessidesse
▪ vabatahtlike kaasamine ning nende töövahendid.