KURITEOENNETUS JA JÄTKUTUGI KOHALIKUL TASANDIL

Tellija: Justiitsministeerium

Periood: 2014

On levinud seisukoht, et kuritegude ennetamine on kõige tõhusam kohalikul tasandil, sest just kohalikul tasandil on parim ülevaade kogukonna probleemidest ja seega ka parim arusaam, millised ennetustegevused on asjakohaseimad ja millistele sihtgruppidele peaks need olema suunatud. Antud uuring annabki ülevaate kohalike omavalitsuste ja kohaliku tasandi organisatsioonide kuriteoennetusalasest tegevusest, keskendudes eelkõige laste- ja noortesuunalisele ennetustööle.

Raport koosneb kahest osast. Esimeses osas antakse põgus ülevaade, kuidas on kuriteoennetus Eestis korraldatud ning kuidas jaguneb vastutus erinevate ennetustöös osalejate vahel. Seejuures keskendutakse eelkõige riigi rollile ning antakse ka soovitusi, kuidas riiklikul tasandil ennetustööd Eestis paremini koordineerida.

Teise osa moodustab KOV-ide ja kohaliku tasandi organisatsioonide ennetustöö analüüs. Peamiselt vaadeldakse, milliseid meetmeid ellu viiakse, kui levinud on asutustevaheline ennetusalane koostöö ning kuivõrd panustatakse kuriteoennetuse rahastamisse.

Lisaks tehti uuringu raames ülevaade mujal maailmas rakendatavatest lastele ja noortele suunatud kuriteoennetusprogrammidest, kust leiab häid näiteid ennetusmeetmetest ja soovitusi, millised toodud programmidest sobiksid Eestis rakendamiseks.

Uuring on viidud ellu Justiitsministeeriumi tellimusel Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames.