KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOGEMUSED JA OOTUSED SOTSIAALKINDLUSTUSAMETILE

Tellija: Sotsiaalkindlustusamet

Periood: 2023

Uuringus kaardistasime kohalike omavalitsuste ametnike (KOVide) seisukohad ja ootused Sotsiaalkindlustusameti (SKA) 33 teenusele.  SKA teenustest hinnatakse halvemini infosüsteeme S-veeb ja STAR ning kõrgemalt järelevalve ja juhistega seotud tegevusi.  

KOVides ei teata ega kasutata kõiki teenuseid võrdsel määral. Osade teenustega rahulolu oskavad hinnata vaid väheste KOVide ametnikud. 60% või enamates KOVides ei teatud või polnud kasutatud järgmisi teenuseid: saatjata alaealise välismaalase majutamise ja heaolu korraldamise teenus, tegevuslubade väljastamine ja täisealiste sotsiaalteenuste alane juriidiline nõustamine. 

KOVide suurim ootus SKAle on riiklike teenuste kvaliteetne pakkumine ja kättesaadavus. SKA teenuste pakkumise ümber korraldamist selliselt, et KOVi ametnike suhtlemine toimuks SKAga ühe kontaktpunkti kaudu toetavad mõned samas kui teised ei toeta. KOVidest vähestes nähakse, et SKA võiks loobuda mõnest pakutavast teenusest, kuid paljud leiavad, et SKA võiks võtta üle mõne praegu KOVide pakutava teenuse. Selliste teenustena märgiti nt turvakodu- ja varjupaigateenust, puuetega inimeste teenuseid, erihoolekannet ja üldhooldusteenust