ISIKUANDMETE KAITSE REGULATSIOONI MAJANDUSLIKE MÕJUDE ANALÜÜS

Tellija: Justiitsministeerium

Periood: 2009

Igal seadusel on lisaks soovitud mõjudele ka kõrvalmõjud. Viimasel ajal on hakatud ühe rohkem tähelepanu pöörama sellisele nähtusele nagu õigusakti rakendamisega kaasnev halduskoormus. Selle uuringu eesmärgiks oligi hinnata isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemisega kaasnevat halduskoormust ja selle majanduslikku mõju erasektorile.

Kasutati OECD poolt välja töötatud standardkulumudeli metoodikat, mille põhjal on võimalik anda hinnang isikuandmete kaitse seadusest (IKS) tulenevate infokohustuste täitmisega kaasnevale halduskulule ettevõtetes. Standardkulumudelist väljapoole jäävate küsimustele vastuse leidmiseks viidi läbi täiendavad intervjuud ja nende tulemuste analüüs.

Leiti, et IKS-i mõju ettevõtete tegevusele on sektoriti ja suurusgrupiti olnud väga erinev.

Ettevõtted, mis töötlevad suurtes kogustes delikaatseid isikuandmeid ja kelle tegevust AKI ka reaalselt kontrollib, on pidanud tegema ulatuslikke kulutusi selleks, et tegevus seaduse nõuetegavastavusse viia. Niiöelda tavaline väikeettevõte ei ole reeglina teinud investeeringuid andmeturvalisusesse seadusest tulenevalt – kõik mis tehtud, on tehtud peamiselt oma ettevõtte vara kaitseks.

IKS-i mõju on ettevõtetele olnud siiani suuresti märkamatu, seda tänu sellele, et valdav osa sellest tulenevaid kohustusi on ettevõtete tegevusse sujuvalt integreeritavad ja seda on ühel või teisel moel ka tehtud.

Uuring valmis Justiitsministeeriumi tellimusel.