INIMKESKSE TERVISHOIU SEIREMETOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE

Tellija: Sotsiaalministeerium

Periood: 2019

Uuringu käigus töötati välja ja testiti küsimustikud tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale inimkeskse tervishoiu mõõtmiseks. Inimkeskne tervishoid on mitmetahuline mõiste, millel puudub ühtne mõõtmisinstrument. Inimkeskne tervishoid keskendub tervikuna inimesele, mitte ühele haigusele, diagnoosile või tervishoiusüsteemile. Olulisel kohal on inimese ja tema lähedaste kaasamine, inimese otsuste ning eelistuste arvestamine tervishoiuteenuste pakkumisel.

Elanikkonna küsitluses mõõdeti järgmisi inimkeskse tervishoiu osi: terviseharitus, patsiendikeskne suhtlus, ravi koordineerimine, tervishoiuteenuste ja retseptiravimite kättesaadavus, lähedaste kaasamine, patsiendiohutus.

Tervishoiutöötajate küsitluses hinnati patsiendikeskset suhtlust Kjaer et al. (2015) välja töötatud mõõdikuga, millele lisati patsiendiohutuse küsimused. Elanikkonna küsitlusele vastas 1000 inimest. Tervishoiutöötajate küsitlusele 1036 õde, ämmaemandat või arsti.

Käesoleva uuringu küsitlustulemused võimaldavad hinnata üldiselt valitud inimkeskse tervishoiu komponente ning probleemide täpsemaks mõistmiseks on vajalik täiendavalt viia läbi süvendatud uuringuid.