IKT ERIALADE TUDENGITE TÖÖTAMINE

Tellija: Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liit

Periood: 2013-2015

Uuringu eesmärk oli rakendada Cybernetica AS poolt väljatöötatud turvalisel ühisarvutusel (secure multiparty computation) põhinevat andmeanalüüsitehnoloogiat Sharemind riiklike andmekogude analüüsiks. Tarkvara võimaldab statistiliste arvutuste tegemist üksikisikute eraelu puutumatust rikkumata. Viidi läbi rakendusuuring eesmärgiga uurida töötamise ning hariduse omandamise seoseid IKT õppekavadel õppivate tudengite näitel. Kasutati Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ning Maksu- ja Tolliameti andmeid.
Uurimisülesanne, mis püstitati koostöös Infotehnoloogia Ettevõtete Liiduga, on motiveeritud probleemist, et IKT õppekavadel õppivate tudengite hulgas on nominaalajaga lõpetajate osakaal madal. Probleemi ühe põhjusena on nähtud seda, et IKT-tudengite hulgas on kõrge inimeste osakaal, kes õpingute ajal töötavad, mis aga võib kujutada endast takistust õppetööle. Kvalifitseeritud IKT-spetsialistide järele on Eestis nõudlus suur ning on arvatud, et juurdepääs kõrgepalgalistele ametikohtadele meelitab tudengeid õpingute juurest eemale. Kuigi on ilmne, et IKT ettevõtted tudengeid palkavad, on seni olnud ebaselge, millises ulatuses seda tehakse.

Uuringu tulemused kinnitavad, et nominaalajaga lõpetajate osakaal on madal tudengite hulgas üldiselt ja IKT-tudengite hulgas madalam kui teiste õppekavade tudengite hulgas. Nominaalajaga lõpetamise tõenäosus on kõrgem nais- kui meessoost õppuritel. Üllatuslikult selgus, et IKT-tudengid ei tööta õpingute ajal rohkem kui mitte-IKT õppekavadel õppivad tudengid (erandiks magistriõpe). Naissoost tudengite tööhõive määr on enamikul vaatlusalustest aastatest kõrgem kui meestudengite oma.

Enamik IKT-tudengeid ei tööta IKT tegevusala ettevõtetes. Viimase aasta tudengite hulgas on IKT-ettevõtetes töötajate osakaal sõltuvalt aastast bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes kuni 30%, magistriõppes 50-60%.
Projekt rahastati Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammist (projekti number EU48684, projekti periood 01.09.2015 – 31.12.2022, kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist).