DRG PIIRHINNA JA PIIRIDE ARVUTAMISE METOODIKA ANALÜÜTILINE HINDAMINE

Tellija: Eesti Haigekassa

Periood: 2016

Uuringu eesmärgiks oli hinnata praegu kasutatava DRG piirhinna ja selle piiride arvutamise metoodika statistilist kohandumist ja teha ettepanekuid kasutatava DRG hinnaarvutuse metoodika parandamiseks, pöörates selle käigus erilist tähelepanu väikese ravijuhtude arvuga DRG-dele ning nendele DRG-dele, mille alumine hinnapiir kujuneb tänase lõikamismehhanismi kasutamise korral negatiivseks.
Uurimisülesande täitmiseks võrreldakse täna kasutusel olevat DRG hinnaarvutuse metoodikat autorite poolt välja pakutud metoodilisi modifikatsioone sisaldavate alternatiividega.

Kokkuvõtlikult oli tööst välja kasvanud soovitused järgmised:

  • Kaaluda DRG piirhinna ja hinnapiiride arvutamise metoodika muutmist selliselt, et hinnapiirid leitakse DRG alla kuuluvate ravijuhtude maksumuse 5. ja 90. protsentiili alusel ning piirhind 5. ja 90. protsentiili vahele jäävate ravijuhtude aritmeetilisel keskmisena.

Sellise lähenemise eelised: lihtsam arvutusmetoodika, negatiivse väärtusega alumiste hinnapiiride probleemi kadumine, kitsamad hinnapiirid kui tänasel süsteemil.

  • Kaaluda nende DRG-de puhul, kus aastane ravijuhtude arv jääb alla 30 ravijuhu, viimase 24 kuu ravijuhtude koondarvu kasutamist hinnapiiride arvutamiseks. Sellise lähenemise eelised: eeldatavalt annab see üle aastate stabiilsemad hinnapiirid.
  •  Kaaluda erandite hierarhias olevate erandite arvu vähendamist nii palju, kui see on statistilise kohaldumise kõrval mängu tulevate muude kaalutluste järgi võimalik.