AVALIKU JA ERASEKTORI PALGAERINEVUS

Tellija: Rahandusministeerium

Periood: 2012

Kas ja kui palju erinevad palgad avalikus ja erasektoris? Selles lühiraportis näidatakse, et vastus sõltub olulisel määral esiteks sellest, kuidas avalik sektor on defineeritud ja teiseks sellest, kas võrreldakse võrreldavate töötajate palku. Esitatakse avaliku ja erasektori palgaerinevuste arvutused erinevate avaliku sektori alamgruppide kohta,  eristades riigi ja kohalike omavalitsuste tasandit ning erinevaid tegevusalasid nagu avalik haldus, haridus ja tervishoid. Vaadeldakse perioodi 2005-2011.

Tulemused näitavad, et avaliku halduse tegevusala töötajate palgad on vaatlusalusel perioodil olnud üldjoontes kooskõlas sellega, mis sarnased töötajad teenivad erasektoris. Hariduse tegevusalal ilmneb, et riigile kuuluvate asutuste töötajate palk ei erine enamikul vaadeldud aastatel statistiliselt oluliselt erasektori omast.

KOV omanduses olevate hariduse tegevusala asutuste töötajate osas aga ilmneb kõigil vaatlusalustel aastatel selgelt ja statistiliselt oluliselt madalam palk võrreldes erasektori sarnaste tunnuste töötajatega. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusala asutuste töötajate palk on nii riigi kui kohalike omavalitsuste töötajate puhul enamikul vaatlusalase perioodi aastatel erasektori omast madalam, osade aastate kohta ei saa statistiliselt olulist erinevust välja tuua.

Analüüs valmis Rahandusministeeriumi tellimused.